Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wierzbicy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://pppwierzbica.naszaporadnia.com/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aneta Gorczycka, adres poczty elektronicznej ppp.wierzbica@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 609 109 014. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Poradnia mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy ul. Pogodna 8, który spełnia wymogi architektoniczne. 
Przy głównym wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia przejazd wózkom inwalidzkim, 
drzwi otwierane ręcznie prowadzące na parter, możliwość wejścia z psem asystentem lub psem przewodnikiem.
Budynek Poradni  zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne oraz toaletę i łazienkę dostosowaną 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do poradni została zakupiona pętla indukcyjna. 
W pomieszczeniach Poradni zostaną umieszczone informacje o kierunkach i drogach w formie wizualnej. 
Drogi ewakuacyjne są pozbawione barier i dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.