Kącik pedagoga

CZYM JEST TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży:

•    z nieharmonijnym rozwojem psychomotorycznym,
•    z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
•    ze zdiagnozowaną dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią,
•    z problemami z koncentracją uwagi,
•    leworęcznych, ze skrzyżowaną lateralizacją,
•    mniej sprawnych ruchowo, manualnie i grafomotorycznie,
•    z niską odpornością na stres,
•    niesamodzielnych,
•    z innymi problemami utrudniającymi efektywną naukę.

Terapia pedagogiczna nie jest równoznaczna z nauczaniem i nie służy wyrównywaniu zaległości i braków w nauce. To nie są korepetycje z przedmiotu!

Terapia pedagogiczna ma na celu usprawnienie zaburzonych funkcji, które mają wpływ na występowanie trudności i niepowodzeń szkolnych u dzieci i  młodzieży. Ponadto  ma na celu stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, rozwijanie funkcji motorycznych, sprawności manualnej, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo- językowych. Ponadto zapobiega powstawaniu zaburzeń emocjonalnych i wyrabia właściwą motywację do nauki.