Standardy ochrony małoletnich

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między dzieckiem a personelem.

Zachowania niedozwolone wobec dzieci

 

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między dzieckiem a personelem:

 • Pracownicy powinni być odpowiednio przygotowani do pracy z dziećmi. Powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, a także być pod stałą kontrolą.
 • Relacje między pracownikami a dziećmi powinny być oparte na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i akceptacji. Pracownicy powinni być cierpliwi, wyrozumiali i potrafiący słuchać dzieci.
 • Pracownicy powinni znać potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. Powinni potrafić odpowiednio dostosować swoją opiekę do wieku i indywidualnych potrzeb każdego dziecka.
 • Pracownicy powinni być otwarci na współpracę z rodzicami. Powinni regularnie informować rodziców o przebiegu pobytu dziecka

Zachowania niedozwolone wobec dzieci:

 • Każde zachowanie, które może zagrozić bezpieczeństwu fizycznemu lub psychicznemu dziecka. Do takich zachowań należą między innymi:
  • bicie, kopanie, popychanie
  • krzyczenie, wyzywanie, zastraszanie
  • poniżanie, ośmieszanie
  • molestowanie seksualne
 • Zachowania, które naruszają godność dziecka. Do takich zachowań należą między innymi:
 • nierówne traktowanie dzieci
 • stosowanie kar cielesnych
 • zmuszanie dzieci do wykonywania czynności, których nie chcą wykonywać
 • łamanie obietnic

W przypadku podejrzenia, że wobec dziecka dochodzi do zachowań niedozwolonych, należy niezwłocznie zgłosić to odpowiednim organom.

Wskazówki pomocne w rozpoznaniu rodzicom czy wobec ich dziecka dochodzi do zachowań niedozwolonych:

 • Dziecko może stać się nieśmiałe, wycofane, lękliwe lub agresywne.
 • Dziecko może skarżyć się na bóle ciała.
 • Dziecko może mieć problemy ze snem lub jedzeniem.
 • Dziecko może mieć problemy z koncentracją uwagi lub nauką.
 • Dziecko może mieć problemy z budowaniem relacji z innymi dziećmi.

Jeśli rodzice zauważą u swojego dziecka którykolwiek z tych objawów, powinni zwrócić się o pomoc do specjalisty.

 

 

 

 

 

Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu dziecka

 

Zasady podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu dziecka:

 • Interwencja powinna być podjęta niezwłocznie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka.
 • Interwencja powinna być przeprowadzona w sposób delikatny i profesjonalny, z poszanowaniem godności dziecka.
 • Interwencja powinna być przeprowadzona w sposób poufny, z zachowaniem tajemnicy danych osobowych dziecka.

Procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu dziecka:

 1. Zbierz informacje o sytuacji dziecka, które może być krzywdzone.
 1. Oceń sytuację dziecka.
 1. Zgłoś sytuację odpowiednim organom.

W przypadku podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, należy skontaktować się z następującymi instytucjami:

 • Dyrektor
 • Policja
 • Prokuratura

 

Procedura składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka. Procedura zawiadamianie sądu opiekuńczego

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa należy skierować do:

 • Policji
 • Prokuratury

Zawiadomienie można złożyć:

 • ustnie - w formie rozmowy z funkcjonariuszem policji lub prokuratury
 • pisemnie - w formie listu lub e-maila

Zawiadomienie ustne

W przypadku zawiadomienia ustnego należy podać jak najwięcej informacji o zdarzeniu, w tym:

 • miejsce i czas zdarzenia
 • osoby zaangażowane w zdarzenie
 • rodzaj i charakter zdarzenia

Zawiadomienie pisemne

Zawiadomienie pisemne powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko oraz adres zawiadamiającego
 • miejsce i czas zdarzenia
 • osoby zaangażowane w zdarzenie
 • rodzaj i charakter zdarzenia

Wszczęcie postępowania

Po otrzymaniu zawiadomienia policja lub prokuratura dokona jego weryfikacji. Jeśli informacje zawarte w zawiadomieniu będą wskazywać na popełnienie przestępstwa, zostanie wszczęte postępowanie karne.

 

Procedura zawiadamiania sądu opiekuńczego

Zawiadomienie o konieczności wszczęcia postępowania opiekuńczego może złożyć każdy, kto posiada informacje o zagrożeniu dobra dziecka. W tym celu można skontaktować się z:

 • Sądem rodzinnym
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
 • Rzecznikiem Praw Dziecka

Zawiadomienie można złożyć:

 • ustnie - w formie rozmowy z pracownikiem sądu rodzinnego
 • pisemnie - w formie listu lub e-maila

Zawiadomienie ustne

W przypadku zawiadomienia ustnego należy podać jak najwięcej informacji o sytuacji dziecka, w tym:

 • imię i nazwisko dziecka
 • wiek dziecka
 • środowisko rodzinne dziecka
 • rodzaj i charakter zagrożenia dobra dziecka

Zawiadomienie pisemne

Zawiadomienie pisemne powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko oraz adres zawiadamiającego
 • imię i nazwisko dziecka
 • wiek dziecka
 • środowisko rodzinne dziecka
 • rodzaj i charakter zagrożenia dobra dziecka

Wszczęcie postępowania

Po otrzymaniu zawiadomienia sąd rodzinny dokona jego weryfikacji. Jeśli informacje zawarte w zawiadomieniu będą wskazywać na konieczność wszczęcia postępowania opiekuńczego, zostanie ono wszczęte.

Zasady przeglądu i aktualizacji standardów ochrony dzieci

 

 • Uczestnictwo wszystkich zainteresowanych stron
 • Opieranie się na dowodach naukowych
 • Uwzględnienie zmian społecznych

 

Proces przeglądu i aktualizacji standardów ochrony dzieci:

 1. Identyfikacja potrzeb
 1. Opiniowanie
 1. Opracowanie nowych standardów
 1. Wdrożenie nowych standardów

 

Zasady zapoznania pracowników ze standardami. Dokumentowanie czynności

 • Ogólne wprowadzenie do standardów
 • Szczegółowe omówienie poszczególnych standardów
 • Pytania i odpowiedzi
 • Ocena wiedzy pracowników

Dokumentowanie czynności

Dokumentacja powinna obejmować:

 • Data i miejsce szkolenia
 • Lista uczestników szkolenia
 • Temat szkolenia
 • Metody szkoleniowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Ocena wiedzy uczestników

Dokumentację czynności należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby można było do niej sięgnąć w razie potrzeby.

 

Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania

 

 • Dostępność
 • Jasność
 • Krótkość
 • Aktualizacja

Standardy powinny być regularnie aktualizowane, aby uwzględniać zmiany w przepisach prawa lub w praktyce.

 

Sposób udostępniania standardów rodzicom i opiekunom może obejmować następujące metody:

 • Rozdanie standardów rodzicom i opiekunom przy przyjęciu dziecka do placówki.
 • Wywieszenie standardów w widocznym miejscu w placówce.
 • Zamieszczenie standardów na stronie internetowej placówki.
 • Organizowanie szkoleń dla rodziców i opiekunów na temat standardów.

 

Zasady przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających dziecku i udzielenia mu wsparcia

Zgłoszenia o zdarzeniach zagrażających dziecku mogą być przyjmowane na różne sposoby, w tym:

 • Telefonicznie
 • Przez internet
 • Osobiście

Osoba przyjmująca zgłoszenie powinna:

 • Być uprzejma i empatyczna
 • Słuchać z uwagą i zrozumieniem
 • Nie osądzać
 • Zadać odpowiednie pytania, aby zebrać jak najwięcej informacji
 • Poinformować o dalszych krokach, które zostaną podjęte

W przypadku zgłoszenia o zdarzeniu zagrażającym dziecku należy:

 • Zidentyfikować dziecko
 • Ocenić sytuację dziecka
 • Podjąć działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka

W przypadku konieczności podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka należy:

 • Wezwać policję lub pogotowie ratunkowe
 • Zorganizować opiekę nad dzieckiem
 • Współpracować z odpowiednimi instytucjami

Udzielanie wsparcia dziecku

Wsparcie powinno obejmować następujące elementy:

 • Pomoc psychologiczną
 • Pomoc prawną
 • Pomoc materialną

Wsparcie dziecku może być udzielane przez:

 • Pracowników instytucji zajmujących się ochroną dzieci
 • Rodziców lub opiekunów dziecka
 • Osoby bliskie dziecku

 

Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru dziecka

Dokumentacja powinna zawierać następujące informacje:

 • Data i godzina zdarzenia
 • Miejsce zdarzenia
 • Osoby zaangażowane w zdarzenie
 • Opis zdarzenia
 • Ocena sytuacji dziecka
 • Działania podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka

Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób jasny i przejrzysty, aby można było ją łatwo zrozumieć i wykorzystać w razie potrzeby.

Zasady przechowywania dokumentacji ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru dziecka

Dokumentacja ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru dziecka powinna być przechowywana w bezpiecznym miejscu, w którym nie będzie miała do niej dostępu osoba nieuprawniona. Dokumentacja powinna być przechowywana przez okres 5 lat, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania.

Dokumenty, które należy sporządzić w przypadku ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru dziecka:

Zgłoszenie zdarzenia

Arkusz zgłoszenia zdarzenia krzywdzenia dziecka

Dane osoby zgłaszającej:

 • Imię i nazwisko:
 • Adres:
 • Telefon:
 • Email:

Dane dziecka:

 • Imię i nazwisko:
 • Wiek:
 • Rodzice lub opiekunowie:
 • Adres:
 • Telefon:

Opis zdarzenia:

 • Data i godzina zdarzenia:
 • Miejsce zdarzenia:
 • Osoby zaangażowane w zdarzenie:
 • Opis zdarzenia:

Wpływ zdarzenia na dziecko:

 • Fizyczny:
 • Psychiczny:
 • Społeczny:

Ocena sytuacji dziecka:

 • Czy dziecko jest bezpieczne?
 • Czy konieczne jest podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka?

Działania podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka:

 • Wezwanie policji lub pogotowie ratunkowego: tak/nie
 • Zorganizowanie opieki nad dzieckiem: tak/nie
 • Współpraca z odpowiednimi instytucjami: tak/nie

Uwagi:

Arkusz powinien zawierać następujące informacje:

 • Dane osoby zgłaszającej
 • Dane dziecka
 • Opis zdarzenia
 • Wpływ zdarzenia na dziecko
 • Ocena sytuacji dziecka
 • Działania podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka
 • Uwagi

 

Arkusz zgłoszenia zdarzenia krzywdzenia dziecka może być wykorzystywany przez instytucje zajmujące się ochroną dzieci, takie jak:

 • Policja
 • Straż Miejska
 • Sądy
 • Ośrodki Pomocy Społecznej

 

Protokół przyjęcia zgłoszenia

Dane osoby zgłaszającej:

 • Imię i nazwisko: [imię i nazwisko osoby zgłaszającej]
 • Adres: [adres osoby zgłaszającej]
 • Telefon: [telefon osoby zgłaszającej]
 • Email: [email osoby zgłaszającej]

Dane dziecka:

 • Imię i nazwisko: [imię i nazwisko dziecka]
 • Wiek: [wiek dziecka]
 • Rodzice lub opiekunowie: [imię i nazwisko rodzica lub opiekuna dziecka]
 • Adres: [adres rodzica lub opiekuna dziecka]
 • Telefon: [telefon rodzica lub opiekuna dziecka]

Opis zdarzenia:

 • Data i godzina zdarzenia: [data i godzina zdarzenia]
 • Miejsce zdarzenia: [miejsce zdarzenia]
 • Osoby zaangażowane w zdarzenie: [osoby zaangażowane w zdarzenie]
 • Opis zdarzenia: [opis zdarzenia]

Wpływ zdarzenia na dziecko:

 • Fizyczny: [opis wpływu zdarzenia na dziecko w aspekcie fizycznym]
 • Psychiczny: [opis wpływu zdarzenia na dziecko w aspekcie psychicznym]
 • Społeczny: [opis wpływu zdarzenia na dziecko w aspekcie społecznym]

Ocena sytuacji dziecka:

 • Czy dziecko jest bezpieczne? [tak/nie]
 • Czy konieczne jest podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka? [tak/nie]

Działania podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka:

 • Wezwanie policji lub pogotowie ratunkowego: [tak/nie]
 • Zorganizowanie opieki nad dzieckiem: [tak/nie]
 • Współpraca z odpowiednimi instytucjami: [tak/nie]

Uwagi:

Data i godzina przyjęcia zgłoszenia: [data i godzina przyjęcia zgłoszenia] Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie: [podpis osoby przyjmującej zgłoszenie]

 

Rozmowa z dzieckiem

Dane osoby prowadzącej rozmowę:

 • Imię i nazwisko:
 • Adres:
 • Telefon:
 • Email:

Dane dziecka:

 • Imię i nazwisko:
 • Wiek:
 • Rodzice lub opiekunowie:
 • Adres:
 • Telefon:

Data i godzina rozmowy:

Opis rozmowy:

 • Wstępna rozmowa:
  • Nawiązanie kontaktu
  • Stworzenie atmosfery zaufania
  • Wyjaśnienie celu rozmowy
 • Rozmowa o zdarzeniu:
 • Prowadzenie rozmowy w sposób delikatny i wspierający
 • Postawienie otwartych pytań
 • Unikanie osądzania dziecka
 • Czy dziecko jest bezpieczne?
 • Czy konieczne jest podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka?
 • Czy dziecko potrzebuje wsparcia psychologicznego?
 • Wnioski z rozmowy:

Rozmowa z rodzicami lub opiekunami dziecka

Dane osoby prowadzącej rozmowę:

 • Imię i nazwisko:
 • Adres:
 • Telefon:
 • Email:

Dane rodziców:

 • Imię i nazwisko:
 • Wiek:
 • Adres:
 • Telefon:

Dane dziecka:

 • Imię i nazwisko:
 • Wiek:

Data i godzina rozmowy:

Opis rozmowy:

 • Wstępna rozmowa:
  • Nawiązanie kontaktu
  • Stworzenie atmosfery zaufania
  • Wyjaśnienie celu rozmowy
 • Rozmowa o zdarzeniu:
 • Prowadzenie rozmowy w sposób delikatny i wspierający
 • Postawienie otwartych pytań
 • Unikanie osądzania rodziców
 • Czy rodzice rozumieją, że dziecko doświadczyło krzywdy?
 • Czy rodzice są gotowi podjąć działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku?
 • Czy rodzice potrzebują wsparcia psychologicznego?
 • Wnioski z rozmowy:

Ocena sytuacji dziecka

Dane dziecka:

 • Imię i nazwisko:
 • Wiek:
 • Rodzice lub opiekunowie:
 • Adres:
 • Telefon:

Opis zdarzenia:

 • Data i godzina zdarzenia:
 • Miejsce zdarzenia:
 • Osoby zaangażowane w zdarzenie:
 • Opis zdarzenia:

Wpływ zdarzenia na dziecko:

 • Fizyczny:
 • Psychiczny:
 • Społeczny:

Ocena sytuacji dziecka:

 • Czy dziecko jest bezpieczne?
 • Czy konieczne jest podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka?
 • Jakie działania należy podjąć?
 • Czy dziecko potrzebuje wsparcia psychologicznego?

 

 • Plan działania

 

Zasady ustalania planu wsparcia dziecka po ujawnieniu krzywdzenia

Plan wsparcia powinien obejmować następujące elementy:

 • Pomoc psychologiczną
 • Pomoc prawną

 

Plan wsparcia powinien być opracowany przez zespół specjalistów, w skład którego powinni wchodzić:

 • Pracownicy
 • Psycholodzy

W opracowaniu planu wsparcia należy uwzględnić następujące czynniki:

 • Rodzaj krzywdzenia, którego doświadczyło dziecko
 • Stopień nasilenia krzywdzenia
 • Wpływ krzywdzenia na dziecko
 • Potencjalne ryzyko ponownego krzywdzenia dziecka

Plan wsparcia powinien być regularnie monitorowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb dziecka.